ผ้าพื้นเมืองบ้านไผ่

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

การทอผ้าพื้นเมืองของบ้านไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุดยาลวน ได้ทอผ้าซิ่นเพื่อใช้ในแต่ละครัวเรือนอยู่แล้ว ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับงบจาก อบต.กุดยาลวน จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท ในการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพการทอผ้า และได้จัดตั้งกลุ่ม โดยนางบุญเพ็ง เจริญวงค์ เป็นประธานกลุ่ม และผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สมาชิก ภายในหมู่บ้าน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ดังภาพประกอบ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

แรงงานทั้งหมดมาจากชุมชน โดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการแบ่งหน้าที่และแบ่งงานกันทำ ทุกคนมีความรับผิดชอบ รายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งจะนำมาเข้ามาไว้บริหารกลุ่ม อีกส่วนหนึ่งจัดสรรให้สมาชิก การทอผ้าเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก ทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) ด้าย
2) หลอด
3) ฟืม
4) กี่สำหรับทอ
5) อัก
6) กง
7) กระสวย
8) ด้ายเก็บเขา
9) โฮงมัดหมี่

ขั้นตอนการผลิต

1) ค้นฮุกโดยการเดินเส้นด้ายเพื่อทำเป็นด้ายยืนความยาวตามต้องการ
2) เก็บเขา
3) สืบเส้นด้ายยืนที่ค้นเสร็จแล้ว
4) นำด้ายที่สืบเสร็จขึ้นกี่ตรึงให้แน่นพอดี,ใส่อุปกรณ์ที่เตรียมไว้, ทอตามแบบ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

เป็นเทคนิคการมัดเส้นพุ่งหรือเส้นยืน ให้เป็นลวดลายด้วยเชือกกล้วยหรือเชือกฟางก่อนนำไปย้อมสี แล้วกรอด้ายให้เรียงตามลวดลาย ร้อยใส่เชือกแล้วนำมาทอ จะได้ลายมัดหมี่ที่เป็นทางกว้างของผ้า เรียกว่า มัดหมี่ เส้นพุ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมในบ้านเรา มีการทำผ้ามัดหมี่เส้นยืนบ้างในบางท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นผ้าชาวเขา บางผืนใช้การทอสลับกับลายขิต ซึ่งช่วยเพิ่มความวิจิตรงดงามให้แก่ผืนผ้ากรรมวิธีและเทคนิคในการทอผ้าให้เกิดลวดลายต่างๆ เป็นเทคนิคและ ความสามารถของแต่ละคน หลักใหญ่ของการทอผ้าก็คือ การนำเส้นฝ้ายหรือไหมมาขัดกันให้เป็นลาย โดยขึงเส้นกลุ่มหนึ่งเป็นหลัก เรียกว่า เส้นยืน แล้วใช้อีกเส้นหนึ่ง เรียกว่าเส้นพุ่ง สอดตามขวางของเส้นยืน เมื่อสานขัดกันก็จะเกิดลวดลายต่างๆ ผ้าบางชนิด ผู้ทอจะคิดหาวิธีสอดด้ายและสอดสีสลับกัน บางวิธีก็จะจับผูกและมัดเน้นเป็นช่วงๆ หรืออาจจะยกด้ายที่ทอเป็นระยะๆ ทำให้เกิดลวดลายสวยงาม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านไผ่

ที่อยู่ ๓๔ 7 - - ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๓๐

๐๘๕-๒๐๖๙๖๕๒

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางบุญเพ็ง เจริญวงค์

ที่อยู่ ๓๔ 7 - - ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๓๐

๐๘๕-๒๐๖๙๖๕๒

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ที่ทำการกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านไผ่
2) ร้านค้าทั่วไปภายในหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ