ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่(บ้านม่วงฮี)

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

การทำข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ บ้านม่วงฮี หมู่ที่ 8 ตำบลดนจิก เป็นข้าวที่ได้รับพันธ์มาจาก มหาวิทยาลัยวิทยาเขตเกษตรศาสตร์กำแพงแสน เป็นข้าวลูกผสมระหว่างข้าวพันธ์มะลิ 105 กับข้าวเหนียวดำ เพื่อมาส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนปักดำ เพื่อทำพันธ์ข้าวและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก เพื่อบริโภคในชุมชนให้ชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงและเผยแพร่ เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านม่วงฮี ม.8 การปลูกข้าวเป็นอาหารที่ใช้รับประทานเป็นหลักในชีวิตประจำวันของแต่ละครัวเรือนจึงอนุรักษ์และสืบทอดภูมปัญญานี้ไว้

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ดังภาพประกอบ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชน มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติ มีการรวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนาภูมิปัญญา อีกทั้งการลงแขกปลูกข้าวเพื่อไว้รับประทานและแปรรูปจำหน่ายร่วมกัน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) ข้าวเปลือกไรท์เบอร์รี่
2) น้ำสะอาด
3) ถังน้ำ
4) หม้อนึ่ง(ลังถึง)
5) หวด
6) ชั้นตะแกรงตากข้าว
7) เตา/ถ่าน
8) กระสอบ
9) ถุงบรรจุภัณฑ์
10) เครื่องซีล
11) สติ๊กเกอร์ (โลโก้)

ขั้นตอนการผลิต

1) คัดข้าวเปลือกหอมมะลิพันธ์ กข.15 หรือข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มีเปอร์เซนต์ความงอกร้อยละ 80 ขึ้นไปสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ความชื้นไม่เกินร้อยละ 13 ต้นข้าวร้อยละ 36
2) ชั่งข้าวเปลือกไรซ์เบอร์รี่
3) ทำความสะอาด แบบแห้งโดยการฝัด, แบบเปียกโดยการล้างน้ำ 2 - 3 น้ำ
4) แช่ข้าวเปลือก แช่ข้าวให้น้ำท่วมข้าว 2 - 3 ฝ่ามือ แช่นาน 20 - 24 ชั่วโมง ระหว่างแช่ต้องเปลี่ยนน้ำทุก 6 ชั่วโมง และล้างให้สะอาด
5) การเพาะงอก บ่มข้าวเปลือกประมาณ 20 - 36 ชั่วโมง ให้เกิดตุ่มงอกไม่เกิน 1 มิลลิเมตร นำไปล้างซาวน้ำให้สะอาด 2 น้ำ
6) นึ่งหยุดปฏิกิริยาการงอก นึ่งโดยใช้ลังถึงหรือหวดที่นึ่งอัดไอน้ำเดือดแล้วจึงใส่ข้าวลงไป นึ่งนาน 4 นาที กลับข้าวแล้วนึ่งอีก 3 นาที รวม 4 นาที
7) ตากหรืออบให้แห้ง อบโดยเตาอบที่มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 15 ชั่วโมง หรือตากแดด 2 วัน ให้ความชื้นไม่เกินร้อยละ 13 บรรจุข้าวใส่กระสอบพักให้เย็นตัวลงไม่น้อยกว่า 7 วัน จึงนำไปสี
8) การสีข้าวกล้องงอกต้องใช้เครื่องสีข้าวกล้องงอกเฉพาะจะทำให้ได้ข้าวกล้องงอกเมล็ดเต็ม
9) การคัดคุณภาพ บรรจุภัณฑ์และจำหน่าย คัดคุภาพข้าวกล้องงอกไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนและสิ่งแปลกปลอม คัดเมล็ดไม่เต็ม เมล็ดหักออก แล้วบรรจุถุง ๆละ 1 กิโลกรัมปิดผนึกสูญญากาศ นำไปจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1) เลือกเมล็ดพันธ์ข้าวที่ดี และสมบูรณ์
2) ล้างทำความสะอาดข้าวให้ดีเพื่อไม่ให้มีกลิ่น
3) ให้หุงในหม้อดินแบบไม่รินน้ำ จะได้ข้าวที่มีกลิ่นหอมและนุ่ม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มข้าวกล้องงอกอินทรีย์ไรท์เบอร์รี่ (เพื่อสุขภาพ)

ที่อยู่ 171 8 - - ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

081-0734380, 088-1028528, 085-2003508

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางบุญเลิศ สีสาสีมา

ที่อยู่ 171 8 - - ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

081-0734380, 088-1028528, 085-2003508

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ที่ทำการกลุ่มข้าวกล้องงอกอินทรีย์ไรท์เบอร์รี่ (เพื่อสุขภาพ)
2) ในงานเทศกาลต่าง ๆ และอำเภอเคลื่อนที่