ผ้าขาวม้า

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

การทำผ้าขาวม้าของชาวบ้านกุดก่วย หมู่ ๗ ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี สืบทอดมาแต่โบราณ โดยบรรพบุรุษได้ทอผ้าขาวม้าเพื่อใช้งานในครัวเรือน ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสัน มีนางสัมฤทธิ์ สิงห์ศรี เป็นประธานกลุ่มมาจนถึงปัจจุบัน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
2) ประกาศนียบัตร โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เนื่องจากเป็นการรวมตัวกันของชาวบ้านเพื่ออนุรักษ์วัฒนาธรรมดั่งเดิมไว้ ดังนั้นการดำเนินการทุกขั้นตอนจึงมีการร่วมแรงร่วมใจกันในหมู่บ้าน โดยเน้นไปที่การรวมกลุ่ม ด้วยหลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจำหน่าย การบริหารจัดการ ไปจนถึงการแบ่งปันผลกำไร จนกลุ่มสามารถดำเนินการประสพความสำเร็จได้จนถึงปัจจุบัน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) ด้ายโทเร
2) ไหมประดิษฐ์
3) อุปกรณ์ปั่นด้าย
4) อุปกรณ์ควงด้าย
5) อุปกรณ์ขึงด้าย
6) ที่หวีด้าย
7) ที่เก็บตะกอ
8) กระสวย (ตัววิ่งด้าย)

ขั้นตอนการผลิต

1) เตรียมด้ายประดิษฐ์ที่ยังไม่ได้ม้วนใส่ในหลอดมาใส่ โดยนำด้ายประดิษฐ์มาคล้องใส่ในอุปกรณ์การปั่นด้าย เพื่อด้ายจะได้ม้วนออกมาใส่ในหลอดโดยการใช้อุปกรณ์ในการควงเป็นตัวในการปั่นด้าย หลังจากนั้นจึงควงด้าย ควงด้ายใส่หลอดจนหมดโดยการปั่นต้องมีคนปั่นด้วย 1 คน และอีกคน 1 เป็นคนเรียงด้าย เพื่อไม่ให้พื้นที่ในการเรียงด้ายไม่เว้นว่าง ควรทำให้เต็มหลอด และไม่ให้ด้ายที่ควง พันกัน
2) นำด้ายมาขึง ไว้บนอุปกรณ์การทอกี่กระตุกด้วยมือ
3) เริ่มการทอผ้าโดยใช้อุปกรณ์การทอกี่กระตุกด้วยมือ
4) โดยใช้กระสวย เป็นตัววิ่งด้าย สลับไปมา ซ้าย-ขวา และในกระสวยจะมีม้วนด้ายที่ต่างๆใส่ไว้ในกระสวย เพื่อสามารถเปลี่ยนสีด้ายได้ เช่น การทำแทบสีผ้าขาวม้า หรือ ลายสีด้าย
5) ทอผ้าขาวม้าต่อไปเลื่อยๆจนเสร็จ เป็นผืน หน้ากว้าง 34 นิ้ว ความยาว1.50 เมตร เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1) ตึงด้ายให้แน่น ให้เนียน ดึงเส้นด้ายให้ตรง
2) การเลือกฟืมทอขันแน่น ขนาด 22 จำนวน 4 เขา
3) การทอใช้แรงฟัดสม่ำเสมอทอให้แน่น
4) ขยายเครือด้ายสม่ำเสมอ
5) การค้นหูก การสืบ และการทอให้ถูกต้องตามลาย
6) เลือกสีในการทอ 2 สี

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มพัฒนาพัฒนาอาชีพบ้านสัน

ที่อยู่ 1 7 - - ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250

๐๘๕-๖๓๗๐๒๔๔

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสัมฤทธิ์ สิงห์ศรี

ที่อยู่ 1 7 - - ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250

๐๘๕-๖๓๗๐๒๔๔

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

การจัดจำหน่ายจะมีผู้ประกอบการมารับซื้อ โดยเดินทางมาในหมู่บ้าน หรือโทรศัพท์สั่งซื้อ แล้วกลุ่มจัดส่งให้ และยังมีการออกแสดงและจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแต่จะได้รับการประสานงาน