น้ำพริกเผาแมงดา

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เมื่อปี 2543 โดยการนำของผู้ใหญ่บ้านและกรรมการหมู่บ้าน ได้หาแนวทางในการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในหมู่บ้านหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพราะประชาชนจะว่างงานไม่มีงานทำ จึงได้ประชุมหารือกันว่าจะทำอะไรดีเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพเสริม มติที่ประชุมเห็นว่าคนในหมู่บ้านมีความชำนาญในการทำน้ำพริกต่างๆ ประกอบกับในพื้นที่ของหมู่บ้านมี ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก ที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการทำน้ำพริก จึงมีการรวมกลุ่มกันทำน้ำพริก เมื่อเริ่มก่อตั้งมีสมาชิกกลุ่มรวม 15 คน โดยเริ่มแรกก็เป็นการทำรับประทานกันเองภายในกลุ่ม ต่อมาได้ลองนำไปจำหน่ายของร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านและตำบล รวมทั้งนำออกจำหน่ายตามงานออกร้านต่างๆ จนเป็นที่แพร่หลาย จึงมีการเพิ่มยอดการผลิตและจำหน่ายเรื่อยมา อีกทั้งได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 22 คน การผลิตน้ำพริกต่างๆนั้น จะใช้ครกตำเอง ทำให้ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยสวยงาม
ในปี 2545 กลุ่มได้รับการสนับสนุนสร้างอาคารตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนและได้รับการสนับสนุนเครื่องบดน้ำพริกจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 เครื่อง ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตและสามารถแก้ปัญหาการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดไปได้
ในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย สะอาด ถูกหลักอนามัย จนได้รับหนังสือรับรองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ได้รับใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยนาท (CHAINAT BRAND) และได้รับเครื่องหมาย อย. รวมทั้งส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ 4 ดาว ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 52 คน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.3.1 มผช.4/2546
1.3.2 OTOP คัดสรร ระดับ 5 ดาว ปี 2553
13.3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2548 และปี 2549

ความสัมพันธ์กับชุมชน

- เป็นแหล่งศึกษาดูงานของสมาชิกและเยาวชน องค์กรชุมชน โรงเรียน ทั้งภายในจังหวัดและนอกจังหวัด
- เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน
- คนในชุมชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- พริกแห้งเม็ดใหญ่
- หอมแดง
- มะขามเปียก
- กระเทียม
- เกลือ
- น้ำตาลปี๊บ
- แมงดา

ขั้นตอนการผลิต

- นำหัวหอม กระเทียม ปอกเปลือกล้างให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้งแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
- นำพริกแห้งเม็ดใหญ่ หอม กระเทียม มาคั่วให้สุกและนำไปตำหรือบดให้ละเอียด
- นำน้ำตาลปี๊บ เกลือ มะขามเปียก ไปเคี่ยวไฟอ่อนๆให้ละลายเข้ากัน
- นำพริกแห้ง หอม กระเทียม ที่บดละเอียดแล้ว นำมาผสมกับน้ำตาลปี๊บ เกลือ มะขามที่เคี่ยวละลายแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน
- นำแมงดาที่เอาปีก แขน ขา ออกแล้ว มาสับให้ละเอียด แล้วนำไปคลุกเคล้ากับน้ำพริกที่ผสมเสร็จแล้ว
- นำเข้าตู้อบด้วยอุณหภูมิที่กำหนด (ในกรณีที่ทำในปริมาณมาก) เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำพริกเผา

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

- ควรเคี่ยวน้ำตาล เกลือ น้ำมะขามเปียก ให้สุกเพื่อป้องกันน้ำพริกเป็นเชื้อรา
- การเคี่ยวน้ำตาล เกลือ น้ำมะขามเปียก ต้องปรุงรสให้เข้มข้น เพราะถ้าน้ำปรุงไปผสมกับส่วนผสมอื่น แล้วจะไม่สามารถปรุงแต่งรสได้อีก

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหอระฆัง

ที่อยู่ 31 12 - - ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140

089

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสาวประทีป เกตุดี

ที่อยู่ 31 12 - - ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140

089

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- ร้านค้า CEO หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท / ศูนย์ OTOP สวนนก / ธกส.ชัยนาท
- ออกร้านจำหน่ายตามงานต่างๆภายในจังหวัดชัยนาทและต่างจังหวัด
- ออกร้านจำหน่ายงาน OTOP เมืองทองธานี / และงาน OTOP ต่างๆ