การสานกระติบข้าวลายข้อความ บ้านสำราญ

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ข้าวเหนียวเป็นข้าวที่คนอีสานบริโภคเป็นหลัก ชาวบ้านสำราญเองก็บริโภคเป็นประจำ เดิมเมื่อมีการนึ่งข้าวเหนียวจะเก็บไว้ในหม้อ จนกระทั่งชาวบ้านสำราญ นำโดย นายมา สมชัยภูมิ ได้คิดทำกระติบข้าวขึ้นโดยใช้ไม่ไผ่ที่มีอยู่ในชุมชนมาสาน และได้มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ จากกระติบข้าวอย่างเดียว ก็เป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย และได้สืบทอดโดยการสอนลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันนอกจากจะทำไว้ใช้ในครัวเรือนแล้ว ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน และในปัจจุบันกระติบข้าวบ้านสำราญได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากว่าเป็นกระติบที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ เพราะวัสดุที่ใช้ใช้วัสดุธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ที่ใช้ก็มีการคัดเลือกเป็นอย่างดี และสีที่ใช้ยอมก็ใช้สีธรรมชาติ ซึ่งกระติบข้าวบ้านสำราญได้มีการพัฒนากระติบข้าวธรรมดาให้มีลวดลายที่สวยงาม และที่สร้างชื่อเสียงให้กับกระติบข้าวบ้านสำราญนั่นก็คือกระติบข้าวที่สานเป็นลายข้อความต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งนอกจากจะเป็นกระติบใส่ข้าวธรรมดาแล้ว ยังสามารถทำเป็นของฝากในวันสำคัญต่าง ๆ หรือเป็นของชำรวยในงานพิธีต่าง ๆ ได้อีกด้วย

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

๒. มีความทนทานใช้งานได้หลายปี เพราะมีกระบวนการในการยืดอายุไม่ไผ่ในขั้นตอนการผลิต และ มีการคัดเลือกไม่ที่มีคุณภาพ ใช้สีธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.มผช.เลขที่ 35111-467/40 ปี พ.ศ. 2546
2.คัดสรร OTOP ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการพัฒนา ๒ ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือแรงงานคือคนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง ชาวบ้านหันมาสนใจการอนุรักษ์ป่าไผ่ของชุมชน และมีบางส่วนหันมาปลูกขึ้นไว้ใช้เองนอกจากขายลำไผ่แล้วยังได้หน่อไม้ไว้รับประทานและยังขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง และมีการรวมกลุ่มลงหุ้นเพื่อเป็นทุนดำเนินงาน ได้รับความรู้ใหม่เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตการตลาด สร้างความเข้าใจในการพัฒนาภูมิปัญญาให้สืบทอดแก่รุ่นต่อไป

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ไม้ไผ่ , มีด ,หวาย, เลื่อย , เหล็กแหลม ,กบเหลาไม้ไผ่ ,ที่รัดหวาย ,ไม้เนื้ออ่อน ,อุปกรณ์ต้มทำสี , กรรไกร

ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกไม่ไผ่
๑.๑ การตัดไม่ไผ่ ต้องเป็นไม้ไผ่บ้านเท่านั้นซึ่งปลายของไม้จะต้องไม้หักงอเพราะถ้าหักงอจะทำให้ไม่ไผ่ที่ได้เปราะเกินไปไม่ทน และอายุไม่เกิน ๑ ปี ถ้าเกินกว่านั้นจะแก่เกินไปสานกระติบไม่ได้
๑.๒ นำไม้ไผ่มาเผาเพื่อให้ไม่มีความคงทนถาวร ตัดไม้เป็นท่อน ๆ ตามขนาดที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ ๒ การเตรียมไม่ไผ่เพื่อสานกระติบ
๒.๑ ตัดขอบไม้ให้เรียบแล้วผ่าเป็นชิ้น ๆ ผ่าไม่ไผ่เป็นเส้นบาง ๆ หรือที่เรียกว่า

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

กระติบข้าวบ้านสำรายเทคนิคอยู่ที่การเลือกไม้ไผ่และการย้อมสีซึ่งไม่ไผ่ที่ใช้ต้องมีอายุไม่เกิน ๑ปี และต้องเป็นไม่ไผ่ที่ยอดไม่หักหรืองอเพราะจะทำให้กระติบข้าวคงทนถาวร ส่วนสีที่ใช้จะใช้สีธรรมชาติในการย้อมนอกจากจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วยังป้องกันมอดแมลงมาแทะกระติบเสียหายอีก

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

การสานกระติบข้าวลายข้อความ บ้านสำราญ

ที่อยู่ บ้านสำราญ 8 - - ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140

0852745849 ,0807269690

-

otoptoda@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางคำภา อาฤทธิ์

ที่อยู่ บ้านสำราญ 8 - - ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140

0852745849 ,0807269690

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

๓.๓.๑ กลุ่มจักรสานไม่ไผ่
๓.๓.๒ จำหน่ายในหมู่บ้าน
๓.๓.๓ ฝากขายตามสถานที่ราชการที่ติดต่อมา
๓.๓.๔ งาน OTOP City และ OTOP ภูมิภาค
๓.๓.๕ งานประเพณีและเทศกาลต่าง ๆ ในอำเภอและต่างอำเภอ