ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มสตรีบ้านหนองบัว เดิมได้ประกอบอาชีพเสริมรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าโหล ต่อมาเมื่อปี ๒๕๔๒ ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ติดต่อวิทยากร โดยสตรีที่สนใจ ๗-๘ คน ไปอบรมที่บ้านพักอาจารย์จากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท จำนวน ๓ วัน เมื่อฝึกอบรมเสร็จ กลุ่มสตรีก็ได้มารวมตัวกัน จำนวน ๙ คน จัดตั้งกลุ่ม ช่วงทำใหม่ๆเกิดปัญหาเนื่องจากความไม่ชำนาญ ผลิตภัณฑ์ที่ทำคือ ผ้าเช็ดหน้า ไม่สวยบ้าง เสียบ้าง ต้องอาศัยทักษะ และไม่มีเงินทุน ประกอบกับประธานในตอนนั้น ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่ก็เลยหยุด หลังจากนั้นหันไปทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือ พิมเสนน้ำ ผักตบชวา สานตะกร้า แต่ไม่ประสบผลสำเร็จก็เลยกลับมาทำผ้าบาติกต่อ ต่อมาในปี ๒๕๔๕ ได้หาวิทยากรมาสอนเพิ่มเติม ก็ดีขึ้น ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ได้มีองค์กร พอช. มาฝึกสอนและนำไปดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้ร่วมโครงการกับสหกรณ์จังหวัดอบรมระหว่างที่อบรมได้รู้จักกับผู้ประกอบการทำผ้าบาติกด้วยกัน จึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดทักษะดีขึ้น ต่อมาได้รับงบพัฒนาสตรี จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ก็มาฝึกอบรมเพิ่มเติมจนเกิดความชำนาญและผลิตเสื้อผ้าจำหน่ายโดยจำหน่ายตามงานเทศกาลต่างๆของจังหวัด และเริ่มมีตลาดจากต่างจังหวัดติดต่อเข้ามาเรื่อยๆจนปัจจุบันสมาชิกกลุ่มก็มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น ๒๘ คน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

- ได้รับการคัดสรรระดับ ๓ ดาวระดับประเทศ จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยเมื่อ ปี ๒๕๔๙
- ได้รับการคัดสรรระดับ ๔ ดาวระดับประเทศ จากการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทยปี ๒๕๕๑
- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ความสัมพันธ์กับชุมชน

- ฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชนที่ร่วมกันถ่ายทอดต่อๆกัน
- กลุ่มได้บันทึกภูมิปัญญาและถ่ายทอดให้เยาวชนในโรงเรียนได้ศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑.ผ้าดิบ
๒.เฟรมใช้สำหรับขึงผ้า
๓.ดินสอวาดลาย
๔.เทียน
๕.โซเดี่ยมซิลิเกต (น้ำยาเคลือบ)

ขั้นตอนการผลิต

๑. ขึงผ้าลงบนเฟรมให้ตึง
๒. ใช้ดินสอวาดลายตามที่ต้องการ เช่น ลายดอกบัว ลายส้มโอ ลายนก
๓. เขียนเทียนตามเส้นดินสอที่วาดไว้
๔. ตรวจดูเส้นเทียนไม่ให้ขาด
๕. ลงสีตามต้องการ
๖. พอสีแห้งสนิทนำไปเคลือบด้วยโซเดี่ยมซิลิเกต (น้ำยาเคลือบ)
๗. ทิ้งไว้ประมาณ ๑ คืน (๖-๘ ชั่วโมง)
๘. นำไปล้างน้ำเปล่าเพื่อเอาวิลิเกตออก
๙. นำไปต้มในน้ำเดือดเพื่อเอาเส้นเทียนออก
๑๐. หมั่นตรวจดูให้เส้นเทียนหลุดออกหมด
๑๑. นำไปล้างให้สะอาดแล้วนำไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าชิ้นสำหรับตัดเสื้อผ้า

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

เทคนิคพิเศษ ของกลุ่มสตรีบ้านหนองบัวในการผลิตผ้าบาติก คือการนำเอาเอกลักษณ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มาวาดลวดลายในผืนผ้า โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท เช่น รูปส้มโอ รูปนก และรูปดอกบัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยนาท

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีบ้านหนองบัว

ที่อยู่ 164 2 - - ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120

๐๕๖-๔๓๐๑๕๗,๐๘๑-๐๓๙๘๗๑๘

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางวัชรี แถมเจริญ

ที่อยู่ 164 2 - - ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120

๐๕๖-๔๓๐๑๕๗,๐๘๑-๐๓๙๘๗๑๘

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-งานเทศกาลต่างๆของจังหวัด เช่นงานมหกรรมหุ่นฟางนก งานวันส้มโอขาวแตงกวา
-ร้านค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท(สวนนกชัยนาท)
-ที่ทำการกลุ่มสตรีบ้านหนองบัว
-ถนนคนเดิน ทุกวันศุกร์ เทศบาลตำบลวัดสิงห์
-ลูกค้าจากในจังหวัดชัยนาท และต่างจังหวัดสั่ง เช่น จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสิงห์บุรี