ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

มะพร้าว เป็นพืชตระกูลปาล์มที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะในวิถีชีวิตของคนไทยได้นำมะพร้าวมาผูกพันกับชีวิตประจำวันมากมายหลายอย่าง นับตั้งแต่การนำมาบริโภค ปรุงอาหารคาวหวาน การนำส่วนต่าง ๆ ของมะพร้าวมาใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น พิธีลงเสาเอก พิธีแห่ขันหมาก พิธีบวงสรวงและงานบุญต่าง ๆ ถ้าจะพูดถึงประโยชน์ของมะพร้าวเราจะพบว่าทุกส่วนของต้นมะพร้าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น
ความเชื่อ ตามตำราพรหมชาติฉบับหลวง ได้กำหนดให้ปลูกมะพร้าวบริเวณทิศตะวันออก ของบ้านเพื่อให้เป็นสิริมงคล คนที่เกิดปีชวด ปีเถาะ ตามตำราพรหมชาติฉบับหลวง ก็จัดให้มะพร้าวเป็นมิ่งขวัญของคนที่เกิดในปีดังกล่าว แม้กระทั่งการล้างหน้าศพก็ใช้น้ำมะพร้าว ก็เพราะมีความเชื่อว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์และในพิธีกรรมทั้งทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ จะจัดให้มีมะพร้าวอ่อนเป็นเครื่องสังเวย เพราะมีความเชื่อว่ามะพร้าวเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ และน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เหมาะสำหรับการชำระล้าง และการดื่มเพื่อเป็นสิริมงคล
กะลามะพร้าวหรือภาษาใต้เรียกว่าพรกพร้า เป็นวัสดุเหลือใช้ เมื่อถูกมนุษย์เอาเนื้อออกไปรับประทานหมดแล้ว เป็นเศษวัสดุที่ไม่ค่อยมีราคาค่างวดสักเท่าไรคนสมัยก่อนมักนำไปใช้ทำเชื้อเพลิง หรืออย่างดีก็คิดเอาไปทำเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น กระบวยตักน้ำ ทัพพี ถ้วย ชาม ฯลฯ ความสำคัญของกะลามะพร้าวในสมัยก่อนมีค่าไม่มากนัก จึงมีการเปรียบเปรยคนที่ใช้ชีวิตอย่างไร้คุณค่าเหมือนกะโหลกกะลา ทางภาคใต้ผู้ที่ชอบเถลไถลไม่ทำอะไรเลยจะถูกเรียกขานว่า ไอ้พรกไอ้ต้อ เป็นการบ่งบอกถึงความไร้ค่าเสมอด้วยกะลา
การทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว นางสมควร อาจชัยพร เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีการทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น ได้พบเห็นกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นเศษวัสดุจากการทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นวางทิ้งเกลื่อนกลาดในหมู่บ้านเมื่อฝนตกลงมาก็เป็นภาชนะใส่น้ำ เป็นที่วางไข่ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออกและมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้เป็นประจำในแต่ละปี ก็เกิดแนวคิดว่าน่าจะนำกะลามะพร้าวเหล่านั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ จึงได้ชักชวนกลุ่มผู้สูงอายุบ้านช่องไทรจำนวน ๑๗ คน จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มาสอนวิธีการผลิตให้เป็นเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตให้ไว้กับกลุ่ม ๑ ชุด ซึ่งต่อมากลุ่มผู้สูงอายุบ้านช่องไทรได้มีการพัฒนาฝีมือในการผลิตการออกแบบ เป็นของใช้ ของประดับตกแต่ง ที่มีความปราณีตสวยงาม ทันสมัย ตามกาลเวลา สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุอย่างกะลามะพร้าวให้มีคุณค่า มีประโยชน์และมีราคา สามารถงาน สร้างรายได้ให้กลุ่มได้ดี และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอเมืองชุมพร
นางสมควร อาจชัยพร ประธานกลุ่มผู้สูงอายุทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ของกลุ่มผู้สูงอายุทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวบ้านช่องไทร ได้เคยสมัครเข้ารับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ดังนี้
๑. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ารับการคัดสรร คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใส่เครื่องหอม(กำยาน)เป็นประเภทของใช้ อยู่ในระดับ ๔ ดาว
๒. ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ารับการคัดสรร คือ ผลิตภัณฑ์โคมไฟเป็นประเภทของใช้ อยู่ในระดับ ๒ ดาว
๓. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ารับการคัดสรร คือ ผลิตภัณฑ์นาฬิกาปูเป็นประเภทของใช้ อยู่ในระดับ ๒ ดาว
๔. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ารับการคัดสรร คือ ผลิตภัณฑ์โคมไฟเป็นประเภทของใช้ อยู่ในระดับ ๒ ดาว
๕. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอเมืองชุมพร แต่ไม่ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรรและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มผช. จากกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

ความสัมพันธ์กับชุมชน

๑. กลุ่มผู้สูงอายุทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวบ้านช่องไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งคา ได้รับการยกย่องและบันทึกเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งผู้สนใจทั่วไปอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง
๒. กลุ่มผู้สูงอายุทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวบ้านช่องไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งคา ได้เข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน ตำบล ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตามประเพณี เช่น กิจกรรมวันสงกรานต์ วันออกพรรษา วันเข้าพรรษา และวันสำคัญทางศาสนาอื่นๆ และร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ด้วย
๓. กลุ่มผู้สูงอายุทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวบ้านช่องไทร หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งคา ได้ใช้วัสดุในการผลิตจากเศษวัสดุในชุมชนช่วยลดปัญหาขยะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ของชุมชน หมู่บ้าน ได้ส่วนหนึ่ง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑. ลูกหมูเจียมือ
๒. กระดาษทราย
๓. เลื่อยฉลุตัวสั้น
๔. สว่าน
๕. กาว (กาวร้อน กาวยาง กาวลาเทค กาวเอ ฯลฯ)
๖. กะลามะพร้าว
๗. ดินสอดำ
๘. วงเวียน
๙. ไม้บรรทัด
๑๐. แปรงทาสี
๑๑. น้ำมันชักเงา
๑๓. ตะไบชุดเล็ก
๑๔. ห่วงวงแหวงสำหรับติดผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการผลิต

๑. คัดเลือกกะลามะพร้าว ตามลักษณะชิ้นงานที่จะทำ
๒. ทำความสะอาดกะลามะพร้าว ล้าง ขัด ให้สะอาด สวยงาม ตามต้องการ
๓. นำไปเจาะรู หรือเลื่อย ให้ได้รูปแบบตามที่ต้องการ
๔. ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
๕. ตรวจความเรียบร้อยของชิ้นงาน
๖. จัดวางจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

๑. ใช้กะลามะพร้าวที่แก่จัด และมีความหนาของเนื้อกะลา โดยไม่ใช้กะลาของมะพร้าวน้ำหอม
๒. เลือกขนาด สี ของกะลาให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่จะผลิต
๓. ต้องเลือกกะลามะพร้าวที่ไม่มีเชื้อรา และไม่มีกลิ่นเหม็น
๔. ต้องอาศัยความอดทน ใจเย็น ความประณีต ในการผลิต เพราะทุกขั้นตอนต้องผลิตด้วยมือ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้สูงอายุทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ที่อยู่ 53 9 - - ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100

๐๘๖-๗๓๙๑๘๗๖

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสมควร อาจชัยพร

ที่อยู่ 53 9 - - ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86100

๐๘๖-๗๓๙๑๘๗๖

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

๑. จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่ม
๒. ส่งไปให้ตัวแทนจำหน่ายที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๓. จำหน่าย ณ ตลาดนัดหน้าเทศบาลเมืองชุมพรในวันศุกร์ตอนเช้า
๔ จำหน่ายในงานมหกรรม OTOP จังหวัดชุมพร