การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

การดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม มีจุดประสงค์เพื่อช่วยแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของตำบลทะเลทรัพย์ กลุ่มฯ ตั้งอยู่ที่ 8/3 หมู่ที่ 4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2545 มีสมาชิกเริ่มต้นจำนวน 11 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 106 คน ด้วยวัตถุประสงค์ว่าชุมชนของตำบลทะเลทรัพย์ มีทุเรียนอยู่เป็นจำนวนมาก และเกิดทุเรียนล้นตลาด ในพื้นทะเลทรัพย์ที่มีการทำสวนปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวนมาก ในช่วงหลัง ทุเรียนมีราคาตกต่ำ ยิ่งถ้าลูกใหญ่หรือเล็กเกินมาตรฐาน จะจำหน่ายไม่ได้ราคา ประกอบกับในช่วงฤดูที่ทุเรียนออกผลผลิตนั้น จึงได้มีการริเริ่มจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอดบ้านทะเลทรัพย์ เพื่อแปรรูปทุเรียนให้มีราคา ในยามที่มีฝนตก หรือทุเรียนล้นตลาด ทำให้ในตำบลต้องหาวิธีที่ทำให้ทุเรียนมีมูลค่าขึ้น แต่ถ้ากวนทุเรียนก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน จึงหาวิธีถนอมอาหารอื่น ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษในการทอดทุเรียน จึงนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เรื่อยๆ จนเกิด เป็นการรวมกลุ่มกัน และนอกจากนี้ยังมีผลผลิตอีกอย่างหนึ่งคือ กล้วยเล็บมือนาง ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพร แต่ช่วงไหนที่กล้วยเล็บมือนางมีผลผลิตล้นตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ และเกิดการเน่าเสียได้ง่าย ทางกลุ่มฯ จึงคิดช่วยพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ จึงคิดทำเป็นกล้วยเล็บมือนางอบขึ้น เป็นการถนอมอาหารให้ยาวนานขึ้น และเพิ่มมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์ และเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อในจังหวัดชุมพรอีกอย่างหนึ่ง

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2547
-ใบจดทะเบียนอาหาร กล้วยเล็บมือนาง ตราแสงตะวัน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
-ผ่านการอบรมและสัมฤทธิ์ผลหลักสูตร โครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มอาชีพของสหกรณ์การเกษตร และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
-รางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลิตภัณฑ์ใหม่จากกล้วยเล็บมือนาง งานมหกรรมสินค้า OTOP จังหวัดชุมพร ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552
-ได้รับรางวัลกลุ่มอาชีพสตรีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553
-ผลตรวจวิเคราะห์ผลผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
-มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. เลขที่ 37470-158/112 ,กล้วยอบ มาตรฐานเลขที่ มผช.112/2546
-ได้รับรางวัลผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2555 (OTOP Product Champion) รางวัล 5 ดาว ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบ ตราแสงตะวัน

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ทางกลุ่มฯ ได้สร้างงานแก่คนในท้องถิ่นในชุมชน และรับซื้อผลผลิตของคนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและชุมชน
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
-จัดอบรม สาธิตการแปรรูปผลผลิตกล้วยเล็บมือนาง ทุเรียนทอด และกิจกรรมอื่นของกลุ่มให้แก่ผู้สนใจทั่วไป อาทิเช่น ร้อยลูกปัด ทำดอกไม้ยางพารา การทำดอกไม้จันทร์ของผู้สูงอายุของกลุ่มฯ
-ทางกลุ่มฯ จัดเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นสถานที่ศูนย์บริการเศรษฐกิจชุมชน และเป็นแหล่งขายของฝากต่างๆ ในชุมชน ในนามเครือข่าย OTOP ของจังหวัดชุมพร

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- กล้วย

ขั้นตอนการผลิต

1. รับซื้อวัตถุดิบจากสมาชิกเพื่อนำมาผลิตกล้วยเล็บมือนางอบ
2. นำวัตถุดิบมาเก็บไว้ในห้องเก็บเพื่อรอการผลิต ในระยะเวลา 3-4 วันก่อนนำไปผลิต
3. นำวัตถุดิบที่เก็บไว้เป็นระยะเวลา 3-4 วันแล้ว มาเข้าสู่ขบวนการขั้นต่อไป คือ การปลอกเปลือก )
4. หลังจากผ่านขั้นตอนการปอกเปลือกแล้ว จะมีการนำกล้วยมาร่อนเพื่อให้น้ำในกล้วยออกก่อนจะนำเข้าตู้อบลมร้อน โดยใช้เวลาในการอบ 12 ชั่วโมง
5. หลังจากเข้าตู้อบลมร้อน 12 ชั่วโมงแล้ว จึงนำกล้วยออกจากตู้อบแล้วนำมาเรียง หลังจากนั้นจึงนำกลับเข้าตู้อบเหมือนเดิม โดยใช้เวลาในการอบ 24 ชั่วโมง
6. หลังจากผ่านขบวนการอบเป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว จึงนำกล้วยมาบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์
7. หลังจากเสร็จสิ้นขบวนการบรรจุภัณฑ์แล้ว ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมวาง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ที่อยู่ 8/3 4 - - ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

089-8662682,077-655026

-

sangtawanotop@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางจันตนา นามกร

ที่อยู่ 8/3 4 - - ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160

089-8662682,077-655026

-

sangtawanotop@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-