เครื่องออกกำลังกายนิ้วมือ

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2554 คุณหมอปิยฉัตร แพงไตร ได้อบรมผู้สูงอายุในตำบลดงตะงาว และได้ให้ความคิดแก่ผู้สูงอายุว่า ร่างกายคนเราต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดโดยเฉพาะระบบข้อ ผู้สูงอายุก็ได้มีความคิดทำเครื่องออกกำลังกายนิ้วมือ โดยนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประยุกต์ประกอบเป็นเครื่องออกกำลังกายนิ้วมือ กว่าจะเป็นเครื่องออกกำลังกายนิ้วมือ ผู้สูงอายุนำโดยนายหรั่ง วงษ์ละมาย ได้ทดลองทำ ลองผิด ลองถูก กว่าจะออกมาเป็นเครื่องออกกำลังกายนิ้วมือ ได้นำผลิตภัณฑ์เข้าสมัครเป็นสินค้า OTOP ของอำเภอในปี 2555 และส่งเข้าคัดสรรสินค้า OTOP ได้ดาว 2 ดาว

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

2) ประกอบได้ง่าย
3) ราคาถูก

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ได้ดาว 2 ดาว ในปี 2555

ความสัมพันธ์กับชุมชน

กลุ่มผู้สูงอายุได้รวมตัวกัน และมีส่วนร่วมในการผลิต การดำเนินการของกลุ่มนำวัตถุดิบในชุมชนมาทำการผลิตในชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) ไม้ไผ่ หรือท่อ PVC หรือไม้เนื้อแข็ง
2) เหล็ก
3) ยางในรถจักรยานยนต์
4) เลื่อยตัดเหล็ก ,เลื่อยตัดไม้
5) กบไสไม้
6) ตะไบ
7) ปากกาจับไม้
8) ฆ้อน
9) คีมตัดลวด
10) กระดาษทราย
11) สว่าน(วิน)

ขั้นตอนการผลิต

1) ใช้ปากกาจับไม้จับไม้เพื่อจับตัดไม้ 3 อัน ขนาดเท่ารูป
2) ใช้ปากกาจับเหล็กเพื่อจับตัดเหล็ก เป็นแกนต่อไม้ 2 อัน
3) ใช้ปากกาหนีบไม้แล้วใช้กบไสไม้ให้เรียบ
4) กระดาษทรายขัดไม้ให้เรียบ
5) ตัดยางในรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 เส้น
6) ใช้ปากกาหนีบไม้เพื่อใช้สว่าน (วิน) เจาะรู ตรงปลาย และหัวไม้
7) และนำชิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบโดยใช้ค้อนตอกให้แน่น

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

1) กรณีใช้ไม้ลวก
1.1 ใช้ปากกาจับไม้ลวกจับไม้ลวกเพื่อจับตัดไม้ลวก 3 อัน ขนาดเท่ารูป
1.2 ใช้ปากกาจับเหล็กเพื่อจับตัดเหล็ก เป็นแกนต่อไม้ 2 อัน
1.3 ตัดยางในรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 เส้น
1.4 ใช้ปากกาหนีบไม้ลวกที่ตัดเพื่อใช้สว่าน (วิน) เจาะรู ตรงปลาย และหัวไม้ลวก
1.5 และนำชิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบโดยใช้ค้อนตอกให้แน่น

2) กรณีใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นวัตถุดิบ ก่อนใช้กระดาษทรายให้ลงตะไบขัดไม้เนื้อแข็งให้ขึ้นมันเพื่อให้ผิวไม้เรียบ แล้วใช้กระดาษทรายเบอร์ 0 ขัด ไม้เนื้อแข็งจะสวยงาม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ชมรมผู้อายุตำบลดงตะงาว

ที่อยู่ 13 9 - - ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210

089-0805557, 085-1850977

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายหรั่ง วงษ์ละมาย

ที่อยู่ 13 9 - - ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 18210

089-0805557, 085-1850977

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ที่ชมรมผู้อายุตำบลดงตะงาว
2) ศูนย์จำหน่าย OTOP อำเภอดอนพุด
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลดงตะงาว
4)ตามจุดการจัดนิทรรศการต่าง ๆ