ไม้กวาดดอกหญ้า(กลุ่มอาชีพสตรีบ้านสองคอนใต้)

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ไม้กวาดดอกหญ้า ทำมาจากดอกหญ้าที่เรียกว่าดอกหญ้าก๋ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บได้ในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ แต่ในช่วงที่ดอกออกมากที่สุด จะอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม ดอกหญ้าก๋งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่ตามเชิงเขา หรือพื้นที่สูง ซึ่งการทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เวลาว่างหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวไร่เสร็จแล้ว ก็จะใช้เวลาว่างทำไม้กวาดไว้ใช้ในครัวเรือน และบางส่วนก็จะทำไม้กวาดเป็นอาชีพเสริม จำหน่ายภายในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ต่อมามีชุมชนใกล้เคียงมาเห็นก็ขอซื้อไปใช้ เมื่อชาวบ้านเห็นว่าทำแล้วขายได้ จึงเก็บดอกหญ้าก๋งไว้ทีละมากๆ เพื่อทำขายให้กับชุมชนใกล้เคียง จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลไปโดยไม่รู้ตัว

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ม.ผ.ช. เมื่อ พ.ศ. 2546-2554 ได้รับคัดสรรผลิตภัณฑ์ ระดับดาว เมื่อ พ.ศ. 2547 ระดับ 2 ดาว พ.ศ. 2552 ระดับ 2 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาทำให้เกิดการสร้างรายได้และรวมกลุ่มของคนในชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) ดอกหญ้า
2) ด้ามไม้ไผ่
3) เชือกในล้อน
4) ตะปู
5) แล็คเกอร์

ขั้นตอนการผลิต

1) นําดอกหญ้ามาทําความสะอาดและตากแดดให้แห้งคัดเลือกเฉพาะดอกหญ้าที่มีคุณภาพ ดี
2) นําดอกหญ้าปริมาณ 1 กํามือ มัดให้เป็นวงกลม
3) นําเข็มเย็บกระสอบ ซึ่งร้อยเชือกฟางไว้แล้ว แทงเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า แล้วถักขึ้นลงแบบหางปลา ให้ได้ 3 ชั้น พร้อมจัดดอกหญ้าให้มีลักษณะแบน
4) ตัดโคนดอกหญ้าให้เสมอกัน
5) นําด้ามไม้ไผ่เจาะรูที่หัวไว้สําหรับห้อยเชือกและเจาะรูตรงปลายนํามาขัดด้วยก้อนจากนั้นเสียบเข้าตรงกลางมัดดอกหญ้า
6) นําเชือกฟางมัดดอกหญ้าไว้ด้วยกัน โดยนําเชือกฟางมาสอดตรงรูที่เจาะ เพื่อป้องกันไม่ให้ดอกหญ้าออกจากกัน
7) ตอกตะปูที่เตรียมไว้ เพื่อให้ดอกหญ้าติดกับด้ามไม้ไผ่ และมีความแข็งแรงขึ้น

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

เคล็ดลับทําให้ไม้กวาดแข็งแรง ควรนําดอกหญ้าตากแดดให้แห้งสนิทก่อนมัด จะได้ไม้กวาดที่มีความแข็งแรง ไม่หลุดง่าย เมื่อถึงเวลาใช้งาน

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีบ้านสองคอนใต้

ที่อยู่ 33 5 - - ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางณัฐธิวรรณ คานะมี

ที่อยู่ 33 5 - - ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

-

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ร้านค้าในตำบลรับไปขายต่อ
2) ขายในงาน OTOP ภายในอำเภอและจังหวัดสระบุรี