รองเท้ามหัศจรรย์

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มถักพรมเช็ดเท้าเริ่มต้นจากกการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และคนในหมู่บ้านที่ว่างจากการทำงานต้องการที่จะหารายได้เพิ่มโดยการหาอาชีพเสริมเพิ่มเติม จึงเริ่มมีการรวมกลุ่มกันขึ้น แล้วหาวิทยากรมาสอนทำที่ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้าน โดยวิธีการทำคือนำวัตถุดิบกลับไปทำที่บ้านแล้วส่งกับกลุ่มเพื่อกลุ่มจะนำไปส่งกับผู้มารับซื้อ หรือสมาชิกบางส่วนก็นำไปขายเองที่ตลาด พรมตัวนี้สามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้อีกด้วย เช่น อาจจะนำไปเป็นพรมเช็ดเท้า รองนั่ง วางของร้อน และอื่นๆ ชุมชนมีความคิดที่จะต่อยอดการผลิต ให้มีสินค้าที่มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP เด่นของอำเภอเสาไห้

ความสัมพันธ์กับชุมชน

มีสมาชิกที่รวมกลุ่มกันทำประมาณ 10-15 คน ทำให้เกิดรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคี ช่วยกันคิดค้นลวดลายใหม่ ๆ ช่วยกันทำ และรับประโยชน์ร่วมกันจากรายได้ที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม สมาชิกได้มีการพบปะกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประจำสม่ำเสมอ

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) เศษผ้าจากถุงเท้า
2) กรรไกร

ขั้นตอนการผลิต

วัสดุเหลือใช้ คือส่วนที่เหลือจากเศษผ้าที่ทำถุงเท้า มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายหนังยางรัดของ หาซื้อได้จากโรงงานอุตสาหกรรม นำมาแปรรูปโดย มาถักวนไปจนได้รอบที่เราต้องการสลับสีสันให้เหมาะสมสวยงาม เราก็จะได้รองเท้ามหัศจรรย์ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) คัดเลือกสีของวงผ้า 7 วง
2) ตัดแต่งผ้า
3) ขึ้นรูปใช้วงผ้า 7 วง นำวงที่1 มาพันด้วยวงที่2 สี่รอบ แล้วนำวงที่ 3 พันเป็นเลข8 มาคล้อกับวงที่1 นำวงที่4 มาคล้องกับวงที่2 ต่อไปเรื่อยๆจนครบ 7 วง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การจะทำให้ได้รองเท้าที่มีสีสันสวยงามต้องสลับสีเส้นของวัสดุ ต้องดึงผ้าให้แน่นและเสมอกัน ต้องกลับผ้าไม่ให้ไส้โผล่ออกมา

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มถักพรมเช็ดเท้าบ้านโคก

ที่อยู่ - 7 - - ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

-

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ไม่ทราบ

ที่อยู่ - 7 - - ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

-

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) กลุ่มถักพรมเช็ดเท้าบ้านโคก ม.7 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
2) ศูนย์คอมเพล็กซ์พุแค สระบุรี ,ร้านสบายใจ