น้ำตาลมะพร้าว(วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตตำบลนาโพธิ์)

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ปี 2551 - ปัจจุบัน กลุ่มได้ดำเนินการจัดทำ น้ำตาลมะพร้าว เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม ได้ซื้อวัตถุดิบ คือ น้ำหวานจากจั่นมะพร้าว จากสมาชิกในกลุ่มและในชุมชน ทำการแปรรูปเป็นน้ำตาลมะพร้าว โดยสมาชิกในกลุ่มเป็นผู้จัดทำ และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ดูสวยงาม น่ารับประทาน ถูกหลักโภชนาการ และเป็นที่สนใจของผู้บริโภค และพ่อค้าคนกลาง ที่มารับซื้อผลผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม จนได้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต มผช. เรียบร้อยแล้ว

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.3.1 OTOP คัดสรร 3 ดาว
1.3.2 มผช.1003/2548

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-วัตถุดิบ และแรงงานในการผลิตจากชุมชนทั้งหมด มีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุม
-ประธานกลุ่มและสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมทอดกฐิน แข่งขันกีฬา และร่วมกิจกรรมการแสดง กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2549 และเข้าร่วมกิจกรรมทุกปี
-ประธานกลุ่ม กรรมการ และสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวี
-ประธานกลุ่ม กรรมการ และสมาชิก ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ทำกิจกรรมงานวันแม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนวัดธัญญาราม

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. น้ำหวาน จากมะพร้าว
2. กะทะ
3. เครื่องปั่น

ขั้นตอนการผลิต

1. รับซื้อน้ำหวานจากสมาชิก
2. นำน้ำหวานใส่กระทะตั้งไฟ
3. เคี่ยวนำหวานให้เดือดจนข้น
4. เมื่อข้นได้ที่ยกลงมาปั่นกับเครื่องปั่นและฟอกให้เหนียว
5. เมื่อเหนียวได้ที่แล้วนำมาทำเป็นก้อน
6. วางไว้ให้เย็นแล้วนำบรรจุถุงเพื่อจำหน่าย หรือเป็นของฝาก

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

เทคนิคการเลือกวัตถุดิบ คือ น้ำหวานต้องมีความหวานไม่มีกลิ่นเปรี้ยวจึงจะให้คุณภาพดี และต้องเคี่ยวอุณหภูมิที่เหมาะสม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนน้ำตาลมะพร้าวบ้านเขาสวนทุเรียน

ที่อยู่ 99/1 3 - - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

0819865772

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสมเวียง คงแสงแก้ว

ที่อยู่ 99/1 3 - - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130

0819865772

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-กลุ่ม/ ศูนย์สินค้า OTOP
-งานแสดงสินค้า
-ห้างสรรพสินค้า
-ปั้มน้ำมัน
-ร้านสะดวกซื้อ
-โฆษณาวิทยุ