ข้าวสารตราเมียคู่

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ข้าวสารตราเมียคู่ หรือข้าวกล้องหอมมะลิแดงตราเมียคู่ เกิดจากผู้ผลิต คือกำนันอำนวย ศรีทองคำ ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ จากสมัยที่ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านมีภรรยาสองคน และอาศัยอยู่ในชายคาบ้านเดียวกัน อยู่กันอย่างมีความสุข ช่วยกันทำมาหากิน โดยภรรยาคนแรกมีอาชีพขายของชำอยู่กับบ้านและภรรยาคนที่สองจะช่วยสีข้าวจำหน่าย ซึ่งกำนันอำนวย มีอาชีพในการรับซื้อข้าวจากสมาชิกกลุ่มข้าวชุมชนบ้านสนามไชย มาสีและจำหน่ายฉายา ข้าวสารตราเมียคู่ ได้จากการที่เจ้าของสถานีวิทยุชุมชนคือนายวินัย สินทอง ซึ่งเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชนคลื่น ๑๐๓.๒๕ MHz ได้เป็นผู้ตั้งชื่อ และโฆษณาออกอากาศให้ โดยใช้ชื่อว่า ข้าวสารตราเมียคู่ ตามที่กำนันมีภรรยาสองคน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายายอาม ได้นำรูปถ่ายผลิตภัณฑ์โพสลงในเฟสบุ๊ก และมีผู้ที่สนใจได้สั่งซื้อและให้ส่งข้าวทางไปรษณีย์ ทำให้ข้าวสารตราเมียคู่ เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พัฒนากรฯ ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจัดทำถุงบรรจุภัณฑ์ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท มาเพื่อทำถุงบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุข้าวจำหน่าย

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ผลิตภัณฑ์ OTOP ปี ๒๕๕๕

ความสัมพันธ์กับชุมชน

1) การเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยที่คนในชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับการนำไปประกอบอาชีพเสริมได้
2) การส่งเสริมให้คนในชุมชน มีอาชีพที่มั่นคงสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
3) การจ้างงานในชุมชน
4) เป็นผลผลิตที่สมาชิกนำมาส่งให้กับตัวแทนแปรรูปเพื่อจำหน่าย

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) เครื่องสีข้าวขนาดกลาง
2) ข้าวเปลือก
3) เครื่องกะเทาะเปลือกข้าว
4) เครื่องคัดแยกกาก
5) ถังใส่ข้าว
6) ถุงบรรจุภัณฑ์
7) เครื่องซีล

ขั้นตอนการผลิต

1) นำข้าวเปลือกใส่เครื่องสีข้าวกล้อง
2) ข้าวจะผ่านลูกกะเทาะเปลือกมาตามรางลงในถังสำหรับใส่ข้าว
3) เมื่อข้าวผ่านลงมาใส่ถังแล้วก็นำไปใส่เครื่องกะเทาะเปลือก ทำแบบนี้ ๒ ครั้ง
4) นำข้าวที่ได้ใส่เครื่องร่อนเพื่อคัดเอาปลายข้าวออก
5) นำข้าวที่คัดเอาปลายข้าวออกแล้วมาเป่าเพื่อเอาแกลบและฝุ่นผงออกให้หมด
6) นำมาใส่ถุงบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายต่อไป

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มข้าวชุมชนบ้านสนามชัย

ที่อยู่ ๒๐ ๕ - - ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐

๐๘๗-๑๓๕๑๓๕๙

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายอำนวย ศรีทองคำ

ที่อยู่ ๒๐ ๕ - - ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๗๐

๐๘๗-๑๓๕๑๓๕๙

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) จำหน่ายทั้งในหมู่บ้าน ภายในจังหวัดและต่างจังหวัด เช่นจังหวัดระยอง,ชลบุรี
2) ออกบูธตามที่หน่วยงานราชการจัดกิจกรรม