ปลาสร้อยแดดเดียว

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมากลุ่มแปรรูปปลา บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบรี มีราษฎรบางส่วนได้ถูกผลกระทบจากการก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยได้อพยพขึ้นมาอยู่รอบอ่างเก็บ เดิมราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก หลังจากมีการกักเก็บน้ำเขื่อน ทำให้ราษฎรเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการทำการเกษตรเพียงอย่างเดียวหันมาประกอบอาชีพด้านประมงเป็นอาชีพเสริม จากการประกอบอาชีพประมงบางวันมีการจับปลาได้จำนวนมากราษฎรจึงมีแนวความคิดอยากจะแปรรูปปลานำมาจำหน่ายในหมู่บ้านและจำหน่ายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงประจวบเหมาะกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อพบประพูดคุยแสดงความคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะต่างๆนำเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้ ทางราษฎรจึงขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ จัดวิทยากรอบรมการแปรรูปปลาให้ จึงได้จัดอบรมขึ้นที่ศาลากลางบ้านโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ราษฎรมีความคิดที่จะจัดตั้งกลุ่มแปรรูปปลาขึ้น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 โดยมีสมาชิกครั้งแรก 14 คน ต่อมาได้รับสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 3 คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 27 คน และได้จดทะเบียนกลุ่มจาก พัฒนาชุมชน อำเภอสังขละบุรี มีทุนจัดตั้งครั้งแรกเพียง 1,900 บาท และมีการลงหุ้นของสมาชิกอีกคนละ 120 บาท ในการดำเนินการครั้งแรกยอดขายไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้าประกอบกับสินค้ามีอย่างเดียวคือปลาสร้อยแดดเดียว พัฒนาชุมชน อำเภอสังขละบุรีให้การแนะนำในการพัฒนากลุ่ม พัฒนาสินค้ารวมถึงช่วยส่งเสริมการขายด้วยทำให้กลุ่มพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องจนได้รับการจัดอันดับสินค้า OTOP 4 ดาว ระดับประเทศ และสินค้า OTOP ดาวตามลำดับ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

ปลาสร้อยแดดเดียวได้รับ อย. (อาหารและยา) จากกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับ OTOP 5 ดาว จากการเข้าคัดสรร ปี 55

ความสัมพันธ์กับชุมชน

สมาชิกทุกคนเป็นคนในชุมชนและสามารถทำรายได้ให้กับคนในชุมชน ชุมชนยังมีสินค้าที่เป็น

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ปลาสด (ปลาสร้อย ๑๐๐ กิโลกรัม / เกลือ ๑๐ กิโลกรัม / น้ำตาล ๒ กิโลกรัม / ๔ น้ำ ๕ ลิตร

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ใช้ปลาขนาดพอเหมาะและตากด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอสังขละบุรี

ที่อยู่ 139/5 3 - - ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240

-

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

n/a

ที่อยู่ 139/5 3 - - ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240

-

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลปรังเผล / ศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนเทศบาลเมืองกาญจนบุรี / อาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ห้างเทสโก้โลตัส กาญจนบุรี
ตลาดภายในชุมชน / โรงแรมที่พัก อ.สังขละ