ทรัพย์ถาวรชูชีพ

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เริ่มต้นปี 2545 จากการที่มีทักษะด้านการเย็บผ้าโหลและได้รับซ่อมเสื้อชูชีพจากแพพักซึ่งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ ทำให้เกิดการเรียนรู้ถึงส่วนประกอบต่างๆของเสื้อชูชีพ จึงมีแนวคิดที่จะผลิตเสื้อชูชีพขึ้นมาจำหน่ายเอง โดยได้ทำการศึกษาและทดลองทำจริงจัง ตั้งแต่ปี 2546 และเริ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีความคงทนต่อสภาพของชุมชนที่ใช้บริการ จนมาถึงต้นปี 2547 เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายได้ดีขึ้นและตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นที่พอใจของผู้ใช้บริการ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
- OTOP 3 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนในชุมชนทั้งในด้านการให้ความรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า การมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ผ้าออฟฟอร์ดไนลอน 420 (สีเขียว) / ผ้าร่มเคลือบยาง CPU 210 (สีเหลือง) / โฟม / สายพานดำไนลอน 1นิ้ว ยาว 3 เมตร / สายพานดำไนลอน 1.2นิ้ว ยาว 3 เมตร / ก้ามปู (ตัวล๊อค) 1.2นิ้ว 2 ตัว / ก้ามปู (ตัวล๊อค) 1นิ้ว 3 ตัว / ด้ายเบอร์ 30 จำนวน 2 ม้วน

ขั้นตอนการผลิต

1.วางแบบออฟฟอร์ด 410 ยาว 60 เซนติเมตร
2.ตัดชิ้นหน้า 25 เซนติเมตร 2 ชิ้น (ซ้าย,ขวา)
3.ตัดชิ้นหลัง 35x60 เซนติเมตร 2 ชิ้น (หลัง)
4.ตัดชิ้นข้าง 15x10 เซนติเมตร 2 ชิ้น (ข้าง)
5.ผ้าร่ม CPU 410 ตัดขนาด 60x25 เซนติเมตร 2 ชิ้น
6.เย็บประกอบเข้าด้วยกัน
7.ใส่ก้ามปู
8.ใส่สายพาน
9.ตัดโฟม PE ขนาด 20x50 เซนติเมตร ตัวละ 3 ชิ้น (ซ้าย,ขวา) รวม 6 ชิ้น
10.ใส่โฟมที่ตัดแล้วสวมด้วยผ้าที่เตรียมไว้แล้วเย็บประกอบเข้าด้วยกัน

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนในชุมชนทั้งในด้านการให้ความรู้การตัดเย็บเสื้อผ้า การมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัด

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

n/a

ที่อยู่ 62 5 - - ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250

085-2392627

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

n/a

ที่อยู่ 62 5 - - ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250

085-2392627

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- วางจำหน่ายที่แหล่งผลิต
- สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์
- รีสอร์ทและแพพักบริการในชุมชน