ผ้าเขียนลาย

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากในเบื้องต้นผู้ประกอบการได้ทำงานธนาคารมาได้ 13 ปี ในขณะที่ทำงานอยู่ก็มีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่า เราน่าจะหาธุรกิจอะไรมาทำดี จึงทบทวนตัวเองว่าตัวเรามีความถนัด มีความชอบด้านศิลปะ ออกแบบ จึงได้ทดลองทำพิมเสนน้ำบรรจุขวดเอง แล้วนำขวดมาเพ็นท์วาดลวดลายแจกเพื่อน ญาติพี่น้อง ปรากฏว่าได้รับความสนใจ จึงผลิตออกจำหน่ายได้กำไรดีมาก ต่อมาจึงนำเสื้อมาเพ็นท์ซึ่งก็ได้รับความสนใจ ลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี ยิ่งลูกค้าต่างชาติจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากลวดลายและสีจะแปลกแตกต่างไม่ซ้ำ จึงมีแนวคิดว่าเราควรจะทำเป็นธุรกิจจริงๆ ให้มีความมั่นคง และสามารถขยายตลาดได้กว้างกว่านี้
การเขียนภาพ และการปักผ้า เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ บรรพบุรุษ ซึ่งสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ บนผนังถ้ำ โบสถ์ หรือบนผืนผ้า ซึ่งทำให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงในสมัยนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร และเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาด้านศิลปะ โดยการนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ทางผ้าเขียนลายซึ่งมีความสามารถทางด้านขีดเขียนตามจินตนาการของตนเอง จึงได้ถ่ายทอดศิลปะเหล่านั้นลงบนเสื้อ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไป

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กับเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เมื่อมีกลุ่มผู้สนใจมาขอศึกษาดูงาน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ดินสอ /กระดาษไขสำหรับลอกลาย / กระดาษคาร์บอนสำหรับเขียนผ้า / สีสำหรับเขียนผ้า / พู่กัน จานรองสี /เสื้อสำเร็จรูป

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

n/a

ที่อยู่ 6 17 - - ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130

081 - 16332403

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณนัฐนันท์ กิตติโชติทรัพย์

ที่อยู่ 6 17 - - ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130

081 - 16332403

-

otoptoday@hotmail.com