สบู่ก้อนกลีเซอรีนเสาวรสและฟักข้าว

หมวด : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตามรอยคิดเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเริ่มต้นอาชีพด้วยการพึ่งพาตนเองของครอบครัว จากการผลิตน้ำเสาวรสและน้ำบีทรูท เมื่อปี พ.ศ.2525 จัดส่งจำหน่ายในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและร้านของฝากจนถึงปี พ.ศ.2555 ได้ศึกษาเพิ่มเติมการต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้เสาวรสด้วยข้อมูลทางวิชาการ คุณช่อลัดดา เที่ยวพุก กล่าวว่าวิตะมินซีในผลเสาวรสใช้ทาหน้าก่อนนอนลดรอยเหี่ยวย่น ดังนั้นจึงได้เริ่มต้นการผลิตสบู่สมุนไพรกลีเซอรีนเสาวรส สบู่ธรรมชาติสูตรสครับผิวจากเมล็ดเสาวรส รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลฟักข้าว ที่เพาะปลูกเองแบบชีวภาพหรือเกษตรอินทรีย์ และยังพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าแปรรูปผลเสาวรสและผลฟักข้าวต่อไปในอนาคต

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

วิสาหกิจชุมชน เลขที่ 2-71-06-03/1-0014
ใบทะเบียนพาณิชย์
มผช.เลขที่ 46593-141/665

ความสัมพันธ์กับชุมชน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเสาวรส by สมพร ผลิตสบู่กลีเซอรีนผสมเสาวรส และฟักข้าว เป็นการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และได้รับการยอมรับจากชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลวังศาลา) และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนต่างๆในกลุ่มวังศาลา เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนและเยาวชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ผลฟักข้าว/ผลเสาวรส / กลีเซอรีน /มุก/ น้ำผึ้ง สารเกิดฟอง

ขั้นตอนการผลิต

1. นำสมุนไพรเสาวรส / ฟักข้าว 1 กก.
2. กลีเซอรีน 1 กก.
3. มุก 2 ขีด
4. สารเกิดฟอง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเสาวรส by สมพร

ที่อยู่ 12/2 2 - - ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

-

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสมพร แซ่ลิ้ม

ที่อยู่ 12/2 2 - - ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

-

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดและต่างจังหวัด / งานแสดงสินค้า / จากการศึกษาดูงาน และแหล่งเรียนรู้