กลุ่มแชมพูใบบัวบก

หมวด : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มแชมพูใบบัวบก ตั้งอยู่ที่ 53 หมู่ 4 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี โทร.085-198-9884 เรื่องมีอยู่ว่า สมัยอาม่า (ซึ่งเป็นคุณแม่ของสามี) มีลูกชายคนโตมาบ่นว่า คันศีรษะเหลือเกิน อาม่าก็ไป เก็บลูกมะกรูดมา 2-3 ใบ แล้วนามาย่างไฟ เสร็จแล้วนามาผ่าซีกนามาสระผม แล้วก็หายคัน
จนมาถึงยุคปัจจุบัน โดยส่วนตัวและสมาชิกในครอบครัวก็ชอบใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากสมุนไพร จนเกิดแนวความคิดก้าวมาสู่อาชีพผลิต และจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แปรรูป) เช่น แชมพูสมุนไพร ใบบัวบก เราได้นามาทาเป็นแชมพูสระผม ซึ่งสรรพคุณช่วยล้างสารเคมี ทางรากผม สมานแผล เหมาะสาหรับคนที่ทาสีผม และเป็นแผลบนหนังศีรษะ ด้วยสรรพคุณของสมุนไพรใบบัวบกเอง เป็นสมุนไพรพื้นบ้านหาง่าย สามารถรับประทานได้ และยังสามารถนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น ได้อีก เช่น สบู่ใบบัวบก ครีมนวดใบบัวบก เป็นต้น

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

แชมพูสระผมใบบัวบก ได้มาตรฐาน อย. และได้มาตรฐาน OTOP 4 ดาว ปี 2555

ความสัมพันธ์กับชุมชน

กลุ่มแชมพูใบบัวบก เป็นกลุ่มที่เกิดจากคนในชุมชนสมัครใจร่วมกันก่อตั้ง จัดทาผลิตภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ โดยนาวัตถุดิบในชุมชนมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ กลุ่มมีการประสานเครือข่าย ซื้อวัสดุต่างๆ สร้างงาน สร้างอาชีพ ทั้งในชุมชน นอกชุมชน ตลอดจน เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมปฏิบัติให้ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถนากลับไปทาที่บ้าน สร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันมีสมาชิกร่วมดาเนินกิจกรรม 4 คน โดยสนับสนุนชุมชน ดังนี้
1. ลดการใช้สารเคมีในชุมชน (สุขภาพดี)
2. สร้างรายได้ให้คนในชุมชน (เช่น รับซื้อวัตถุดิบสมุนไพรจากชาวบ้าน)
3. เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน
4. ชุมชนใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองได้
5. เพิ่มมูลค่าสมุนไพร จากท้องถิ่นสู่สากล

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

- ใบบัวบก 200 กรัม
- น้าผึ้ง 100 กรัม
- น้ามันมะกอก 100 กรัม
- N70 100 กรัม
- เกลือ 600 กรัม
- น้าเปล่า 5,000 กรัม

ขั้นตอนการผลิต

- นา N70 มาคนในถัง แล้วใส่เกลือ
- สลับกับน้าสมุนไพร
- กวนจนเข้ากัน
- ใส่น้าผึ้ง
- ใส่น้ามันมะกอก
- เพิ่มกลิ่นน้าหอมธรรมชาติได้ตามต้องการ

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

- ต้องคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
- สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยใจรัก
- สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแชมพูใบบัวบก

ที่อยู่ 53 4 - - ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

085-198-9884

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางจินตนา ธีรพงศ์เลิศ

ที่อยู่ 53 4 - - ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

085-198-9884

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.2.1 จาหน่ายด้วยตัวเอง โดยการออกบูธงานต่างๆ
3.2.2 ฝานศูนย์โอทอปกาญจนบุรี
3.2.3 ร้านของฝากในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
3.2.4 มูลนิธิไทยกรุณากาญจนบุรี
3.2.5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
3.2.6 ทางเฟสบุ๊ค โดยใช้ชื่อ จินตนา ธีรพงศ์เลิศ
3.2.7 ลูกค้าสามารถโทรสั่งสินค้าได้ทางโทรศัพท์ 085-198-9884