น้ำฟักข้าว

หมวด : เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและน้าผลไม้ท่ามะขาม ได้ศึกษาทดลองปลูกฟักข้าวตั งแต่ปี 2550 ด้วยฟักข้าวเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์แตงกวาและมะระ(Momordica cochinchinnensis). โดยชื่อเรียกที่รู้จักกันโดยคุ้นหู คือ ขี กาเครือ มะข้าว หรือ Gac (ภาษาเวียดนาม) ยอดใช้ต้มทานกับน้าพริก ลูกอ่อน ท้าแกงส้มแกงลียง ต้มจิ มน้าพริก โบราณใช้ใบเป็นส่วนผสมของยาเขียวเพื่อขับพิษไข้ ต้าพอกแก้ปวดหลัง แก้ฝี แก้พิษต่างๆ เมล็ดดิบเป็นพิษ คั่วให้กรอบรับประทานบ้ารุงปอด แก้ฝีในปอด แก้ไอ ขับปัสสาวะ แก้ท่อน้าดีอุดตัน ซึ่งเป็นพืชที่ชาวเวียดนามใช้ประกอบอาหารมาก ในชนบทมีปลูกกันเกือบทุกบ้านเรือน โดยผลของฟักข้าวนั นมีการยืนยันจากรายงานการวิจัยว่ามีปริมาณสารส้าคัญจ้าพวกกลุ่มแคโรทีนอยด์ทั งหมด (total carotenoids) โดยเฉพาะมีสารบีตาแคโรทีน (

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

น้าฟักข้าวได้มาตรฐาน อย. /GMP/ วัตถุดิบได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และได้มาตรฐาน OTOP 4 ดาว ปี 2555

ความสัมพันธ์กับชุมชน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและน้าผลไม้ท่ามะขาม ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการแปรรูปน้าฟักข้าวและหลักการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP จึงได้ ร่วมมือกับสาขาอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ฝึกอบรม พัฒนาคุณภาพการผลิตของกลุ่ม ท้าให้ผลิตภัณฑ์สามารถจ้าหน่ายไปยังผู้บริโภคในจังหวัดต่างๆ และส่งจ้าหน่ายตามร้านค้าต่างๆได้มากขึ น ส่งผลให้กลุ่มฯมียอดการสั่งซื อ และการจ้าหน่ายที่สูงมาก และทางกลุ่มฯ สามารถรับซื อผลฟักข้าว เพื่อน้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้มากขึ น ส่งผลดีไปยังเกษตรกรผู้ปลูกฟักข้าวที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ น และยังสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้การอบรมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อื่นๆและผู้สนใจทั่วไปในการน้าไปประยุกต์ใช้กับการผลิตของตนเองได้ต่อไป

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

เนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
ฉลากบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการผลิต

เนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว ผ่านระบบพาสเจอร์ไรท บรรจุขวด

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและน้ำผลไม้ท่ามะขาม

ที่อยู่ 213 2 - - ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

081-3782209, 081-8572500

034 511 407

thamakham_farm@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางทิวาพร ศรีวรกุล

ที่อยู่ 213 2 - - ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

081-3782209, 081-8572500

034 511 407

Thamakham_farm@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- จ้าหน่ายที่ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือก
(ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม เดิม)
- ร้านเลม่อนฟาร์ม ทุกสาขา
- ห้างท๊อป ซุปเปอร์มาร์เกต
- บริการส่งทางไปรษณีย์
Facebook.http://www.facebook.com/thamakham_farm