กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการสร้างงานและสร้างรายได้ ส่งเสิรมเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เข้มแข็ง การดำเนินงานก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและประชาชนในชุมชน รวมถึงการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ สู่การพึ่งตนเองของชุมชนและกลายเป็นชุมชนเข้มแข็ง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นแนวคิดส่งเสริมให้มีชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชน จนทำให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์เด่นอย่างน้อยหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างรายได้
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ(OTOP) เป็นโครงการที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานตรงความต้องการของตลาดสากล อันส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนในระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตลอดจนผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา ที่เครือข่ายเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้รู้จากหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยกัน สามารถต่อยอดความคิดในการให้บริการ การดูแล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้มีคุณค่าทั้งด้านเศรษญกิจและจิตใจ เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและตำบลให้รู้จักแพร่หลายไปทั้งในและนอกประเทศ
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์เริ่มตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ เริ่มแรกมีสมาชิกทั้งหมด ๘ คน มีการลุงหุ้นเพื่อเป็นทุนการดำเนินงานของกลุ่ม ได้ ๑,๐๐๐ บาทต่อคน รวมได้เงิน ๘,๐๐๐ บาท หลังจากระดมหุ้นแล้วสมาชิกก็มีการประชุมกันในกลุ่ม เพื่อที่จะทำโครงการขอวิทยากรจาก กศน. มาสอนทำพวงมาลัย ทำจากพลาสติด และผ้าไยบัว หลังจากทาง กศน.มาสอนทำแล้ว ก็มีตลาดรองรับอย่างสม่ำเสมอ และต่อมามีหลายหน่วยเข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง บางหน่วยงานมาให้ความรู้ กระบวนการผลิต การบริหารจัดการกลุ่ม บางหน่วยงานมาเสริมเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์ บางหน่วยงานช่วยแสวงหาช่องทางการตลาด โดยเฉพาะหน่วยงานพัฒนาชุมชน ได้มาติดตามอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

กลุ่มได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปคัดสรร ได้ ๒ ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ทำสติกเกอร์ และถุงใสผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

ที่อยู่ - 7 - - ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา -

-

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

ที่อยู่ - 7 - - ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา -

-

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-