เครื่องประดับนิลประกอบตัวเรือนเงิน

หมวด : อื่นๆ เครื่องประดับ

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากความต้องการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและด้วยสำนึกรักบ้านเกิดของนายชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์ ที่เห็นว่านิลในเวลานั้นมีราคาถูก มีการซื้อขายกันเป็นกิโลกรัมจะทำอย่างไรดีที่จะให้นิลที่มีอยู่มากและขาย เป็นกิโลกรัมนั้นมาขายเป็นกะรัตได้ จึงได้หันมาประกอบธุรกิจทำเครื่องประดับนิลเข้าตัวเรือนเงิน และจากการสำรวจตลาดในเวลานั้นจะเห็นได้ว่า นิลที่มีขายอยู่นั้น รูปแบบยังไม่ทันสมัยและยังไม่สามารถนำจุดเด่นของนิลมาใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า ดีเท่าที่ควร อีกทั้งนายชูศักดิ์คิดว่านิลยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากกว่านี้ ด้วยการพัฒนารูปแบบและความประณีตให้มีมาตรฐานและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ นำไปส่งออกไปยังต่างประเทศได้ จึงได้ทำการรวบรวมชาวบ้านเพื่อต้อง การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีศักยภาพ โดยเริ่มจากการรวมกลุ่มชาวบ้านที่มีฝีมือในการเจียระไนนิลมาพัฒนา ตั้งแต่การเน้นด้านงานเจียระไนนิลให้งานมีความประณีตมากขึ้นโดยการใช้จักร ทองแดง ส่วนในการพัฒนาตัวเรือนแทนที่จะใช้ทองชุบอย่างแต่เดิมก็เปลี่ยนมาเป็นเงิน แท้ 92.5% ชุบทองคำขาวตามมาตรฐานเครื่องประดับชั้นดีของตลาดต่างประเทศ ส่วนทางด้านของการออกแบบจะเน้นที่ความทันสมัยตามแฟชั่นของแต่ละปี ตามความนิยมและความต้องการของลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศทั้งในเอเชียและยุโรป เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้าน อีกทั้งยังต้องการให้ชาวต่างชาติได้เป็นถึงความสามารถในการเจียรไนนิลของชาว ไทยว่ามีความประณีต ความบรรจงและความมีฝีมือในงานช่างประเภทนี้มากแค่ไหน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวต่างชาติที่มีความต้องการที่จะ ใช้หรือต้องการจำหน่ายในธุรกิจเครื่องประดับนี้ เข้ามาติดต่อเจรจาและซื้อหาสินค้าประเภทนี้ในประเทศไทยต่อไป

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

นอกจากกลุ่มจะเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่เปี่ยมคุณภาพและหายากแล้วทางกลุ่มเจียรไนนิลจินดาพิทักษ์ยังมีทีมออกแบบตัวเรือนเงินเพื่อให้ได้ชิ้นงานเครื่องประดับที่มีความสวยล้ำนำสมัยเป็นที่ภูมิใจและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1) OTOP PRODUCT CHAMPION ปี 2547
2) ม.ผ.ช. 421/2547
3) OTOP คัดสรร 4 ดาว ปี 2553
4) รางวัล HOT VOTE จากงาน BANGKOK GEMS AND JEWELRY FAIR 3 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดทักษะฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น และเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1) นิลตัน
2) ตัวเรือนเงิน

ขั้นตอนการผลิต

1) การออกแบบตัวเรือนและคัดเลือกนิลที่มีคุณภาพ
2) โกลนนิลให้มีรูปร่างตามที่ออกแบบ
3) แต่งเหลี่ยมให้มีรูปร่างสวยงาม
4) เจียระไนนิลด้วยจักรอย่างปราณีต
5) สร้างแม่พิมพ์ตามที่แบบ
6) หล่อตัวเรือนและแต่งตัวเรือนให้สวยงาม
7) ชุบทองคำขาว
8) ประกอบนิลเข้ากับตัวเรือนเงินที่สำเร็จแล้ว
9) ตรวจสอบคุณภาพ QC
10) บรรจุภัณฑ์

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

นิลแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ นิลตัน และนิลเสี้ยน ซึ่งจะมีแต่นิลตันเท่านั้นที่มีคุณภาพดีที่สามารถนำมาเจียระไนเป็นรูปร่างและประกอบตัวเรือนได้ แตกต่างจากนิลเสี้ยนที่ไม่ดำสนิทมีความแข็งน้อยกว่า ไม่สวยงาม จึงมีราคาถูกกว่านิลตันหลายเท่าตัว ด้วยเหตุนี้ทางกลุ่มเจียรไนนิลจินดาพิทักษ์จึงได้คัดสรรเฉพาะนิลตันที่มีความสวยงามนำมาเจียรด้วยจักรทองแดง ประกอบกับแรงงานท้องถิ่นที่มีทักษะจากการเจียระไนพลอยไพลินมาก่อน จึงทำให้ของกลุ่มมีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มเจียระไนนิลจินดาพิทักษ์

ที่อยู่ 19 12 - - ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

089-8372895

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

อบต.ชูศักดิ์ คุณากรประพันธ์

ที่อยู่ 19 12 - - ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

089-8372895

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1) ที่ทำการกลุ่มเจียระไนนิลจินดาพิทักษ์ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 12 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ : 089-8372895
2) ตึกอินเตอร์แนทชั่นนอล จิวเวลรี่ ฮับ ชั้น 3 ห้อง 309 1179/36 ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.
3) ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกาญจนบุรี
4) คิงพาวเวอร์ สนามบินสุวรรณภูมิ และดิวตี้ฟรีคอมเพล็กซ์