กลุ่มลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง บ้านค่าเหนือพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เกิดจากการวมตัวของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ มาปรับใช้ จึงทำให้ผลผลิตล้นตลาด และราคาผลผลิตตกต่ำเกิดภาระหนี้สินตามมาในครอบครัวเกษตรกรในชุมชน จึงได้มีการรวมตัวกันของสตรีภาคเกษตรกร จัดตั้งเป็นแม่บ้านเกษตรกรเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕ ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร สมาชิกก่อตั้งครั้งแรก จำนวน ๒๒ คนน และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และได้การสนับสนุนใตด้านวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงได้เกิดแนวคิดที่จะแปรรูปลำไยอบเนื้อสีทอง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน ๓๐ คนผลผลิตการเกษตรเกษตรลำไยที่ได้แปรรูปทำให้เป็นการสร้างมูลค่าได้ราคาสูงขึ้นและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้ครอบครัวสมาชิกของกลุ่มเป็นแม่บ้านเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

การยกระดับมาตรฐาน ได้รับ อย.

ความสัมพันธ์กับชุมชน

การพัฒนากระบวนการผลิตกลุ่มลำไยอบแห้ง ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้าศึกษากระบวนการของกลุ่ม วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่กลุ่มดำเนินการ แต่เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มจะมีช่วงฤดูที่ผลิตผลลำไยออก ในเบื้องต้นในการดำเนินงานโครงการจึงไม่เห็นกระบวนการจริงๆ แต่ได้ทราบจากรูปภาพและการเล่าของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตามจากการลงไปพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับประธานและสมาชิกกลุ่ม ศึกษากระบวนการผลิต การใช้วัตถุดิบ ผลการดำเนินการที่ส่งผลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

รับซื้อลำไยจากสวนเกษตรกรในท้องถิ่น เขตจังหวัดพะเยา ๙ อำเภอ คือ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง อำเภอจุน อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง อำเภอภูกามยาว อำเภอแม่ใจ

ขั้นตอนการผลิต

1.รับซื้อลำไยสดเกรด AA-A ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีชาวสวนในพื้นที่นำลำไยมาส่งถึงที่ โดยกลุ่มจะมีกรรมการรับซื้อรับใยโดยเฉพาะ ลำไยที่รับซื้อก็จะเป็นลำไยคุณภาพดี
2.คว้านเมล็ดแกะเปลือกออก วิธีการโดยการคว้านด้วยมือ ซึ่งก็วิธีการหนึ่งที่ทางกลุ่มยังกำลังค้นหาวิธีการที่จะทำให้ดี และเร็วขึ้น
3. ล้างน้ำให้สะอาด
4. ตักลำไยขึ้นให้เสด็ดน้ำ
5. นำลำไยเรียงในกระด้ง คว่ำหัวลง
6.นำเข้าเตาอบใช้ไฟประมาณ ๖๐-๗๐ องศาเซลเซียส ประมาณ ๑๒ ชั่วโมง
7. เปิดดูให้ลำไยเป็นเนื้อสีทอง
8.นำลำไยออกจากเตาอบคัดเกรดอีกที
9.นำลำไยที่อบแล้วตากแดดประมาณ ๑-๒ แดด
10.บรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ไม่มี

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

ที่อยู่ - 1 - - ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120

-

-

otoptoday@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางขันแก้ว สมศรี

ที่อยู่ - 1 - - ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120

-

-

otoptoday@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง
หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา