สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

หมวด : อื่นๆ ยาสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

บ้านเขากลม หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ชาวบ้านส่วนหนึ่ง ให้ความสนใจเรื่องสมุนไพร ซึ่งเป็นพืชที่นำมาใช้เป็นยารักษาและป้องกันโรคได้ จึงได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยนายบูหมาดโสด ตาเดอิน ได้นำสมาชิกในชุมชนที่มีความสนใจใน พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพไปศึกษาเรียนรู้ในแหล่งปลูกพืชสมุนไพรของชาวต่างชาติในเขตพื้นที่ตำบลอ่าวนาง และกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนายดี้ เอี่ยมบุตร ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านของชุมชนบ้านเขากลม โดยได้จัดตั้งกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนพอเพียงบ้านเขากลม ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน ๑๘ คน ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร กว่า ๔๐๐ ชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แปลงสมุนไพร เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนและผู้ที่สนใจ สามารถนำสมุนไพรมาใช้ในการผลิตยาสมุนไพรเพื่อจำหน่ายและแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจ เพราะทางกลุ่มเล็งเห็นว่า สมุนไพรเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว มีฤทธิ์อ่อนไม่ค่อยมีพิษมีภัย สามารถรักษาโรคบางชนิดได้ โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน ซึ่งบางชนิดอาจมีราคาแพง และต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก อีกทั้งอาจหาซื้อได้ยากในท้องถิ่นนั้น ให้ผลการรักษาได้ดีใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบัน และให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้มากกว่าแผนปัจจุบัน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

เป็นแหล่งเรียนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มีผู้ศึกษาดูงานปีละไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ คน

ความสัมพันธ์กับชุมชน

- นายบูหมาดโสด ตาเดอิน ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม ส่วนราชการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง
สมุนไพรเพื่อสุขภาพแก่ผู้ศึกษาดูงาน
- ทักษะ ความรู้ ความร่วมมือในการปลูกพืชสมุนไพร มาจากคนในชุมชนอย่างแท้จริง
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง
- สมาชิกในชุมชนสามารถใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และนำพืชสมุนไพรในปริมาณที่พอเหมาะ
ไปใช้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- สมาชิกให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ดอกคำฝอย / เตยหอม /โคลงเคลง/ รางจืด/ ตะไคร้ /ใบหม่อน/ มะรุม/ รากสามสิบ

ขั้นตอนการผลิต

๑. นำสมุนไพรทุกชนิดมาหั่นอย่างละเอียด
๒. นำไปล้างน้ำให้สะอาด
๓. นำไปตากแดดให้แห้ง
๔. นำพืชสมุนไพรทั้งหมดมาอบแห้ง โดยใช้เตาอบแบบพื้นบ้าน
๕. นำสมุนไพรบรรจุใส่ถุง
๖. จำนวน ๑ ห่อต่อน้ำ ๕ ลิตร ใช้สำหรับต้มดื่มรับประทานในลักษณะการชงชา
คุณสมบัติสำหรับ การป้องกันก่อนเกิดโรคไขมันอุดตัน ไมเกรน เบาหวาน ความดัน อัมพฤกษ์ อัมพาต

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

๑. สมุนไพรทุกชนิดก่อนนำมาผลิตเพื่อบรรจุแคปซูลหรือเพื่อการรับประทานจะต้องมีการล้างทำ
ความสะอาดเป็นอย่างดี
๒. ให้ความสำคัญกับการตาก อบแห้ง เพื่อป้องกันเชื้อรา ผู้บริโภคปลอดภัย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนพอเพียงบ้านเขากลม

ที่อยู่ ๓๓/๑ ๗ - - ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๐๘๑ ๐๘๕๗๘๘๙

-

otoptoday@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายบูหมาดโสด ตาเดอิน

ที่อยู่ ๓๓/๑ ๗ - - ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๐๘๑ ๐๘๕๗๘๘๙

-

otoptoday@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ที่ทำการกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชนพอเพียงบ้านเขากลม
๓๓/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม
หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่